Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden stellen dat je akkoord gaat met de bestelling, onder de algemene voorwaarden van Wild Vleesch. Je bent bekend met de in de gegeven informatie die Wild Vleesch je heeft verstrekt en gaat ermee akkoord dat je kennis hebt genomen van de genoemde prijzen, de leveringslocatie en de rechten en plichten die zowel jij als Wild Vleesch aangaan. 

1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van goederen door Wild Vleesch, welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via de online webshop van Wild Vleesch, tussen Wild Vleesch en wederpartij. 

1.2 Door het verstrekken van een opdracht, als ook door aanvaarding van een door Wild Vleesch gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene voorwaarden. 

1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover Wild Vleesch, deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden. 

1.4 Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring. 

1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen wederpartij en Wild Vleesch, met betrekking tot roerende goederen, waarbij de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf 

 

2. Aanbod en aanvaarding 

2.1 Alle aanbiedingen door of namens Wild Vleesch, op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt. 

2.2 Wild Vleesch is bevoegd elk aanbod na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen. Wild Vleesch heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien. 

2.3 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Wild Vleesch, komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij. 

2.4 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door Wild Vleesch te zijn aanvaard indien en zodra Wild Vleesch dit schriftelijk heeft bevestigd. 

2.5 Aanbiedingen en/of offertes van Wild Vleesch gelden niet voor nabestellingen of nieuwe bestellingen. 

2.6 Wederpartij heeft een aanbod van Wild Vleesch aanvaard, indien hij op de website van Wild Vleesch zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst. 

2.7 Na een door wederpartij gedane bestelling zendt Wild Vleesch een orderbevestiging, voorzien van een factuur. 

 

3. Prijs 

Wild Vleesch hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bezorgkosten. 

 

4. Betaling 

4.1 De betalingsconditie van de bestelde goederen is tegen contant bij levering op een afhaalpunt van Wild Vleesch en bij levering op marktdagen op vooruitbetaling, uitsluitend door storting of overmaking op een op de factuur vermelde rekening. 

4.2 Onverminderd overigens aan Wild Vleesch toekomende rechten, is wederpartij, in geval de wederpartij het verschuldigde bedrag niet tijdig en/of volledig betaalt, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover Wild Vleesch, van rechtswege in verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn. 

4.3 Wild Vleesch is gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de wederpartij. De kosten worden berekend conform de "Staffel Kantonrechters" Rapport Voorwerk II. Het minimum bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bedraagt € 37,00. 

 

5. Levering 

5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
Bij levering op het afleverpunt, zal de afhaaldag en tijden, op de orderbevestiging worden vermeld.

5.2 Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling te leveren, wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. 

5.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering op een afhaalpunt onder contante betaling.

5.4 Op wederpartij rust een afnameplicht. 

 

6. Controle en klachten 

6.1 Wederpartij dient de goederen direct bij ontvangst te controleren. 

6.2 Alle klachten bij levering op een afhaalpunt van Wild Vleesch dienen bij de overdracht van de bestelling worden gemeld, na aanname kunnen geen klacht(ten) meer worden ingediend.
Klachten kunnen schriftelijk per e-mail, (brieven@wildvleesch.nl) worden ingediend. 

6.3 Goederen, waaromtrent wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig en ongebruikt, onvermengd en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste verzoek van Wild Vleesch voor nader onderzoek door Wild Vleesch of een door haar aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld door verzending van de goederen aan Wild Vleesch, op kosten van de wederpartij. 

 

7. Bedenktijd & ontbinding 

In geval van consumentenkoop heeft wederpartij gedurende zeven dagen na de ontvangst van het goed het recht de koop van houdbare producten te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. In dat geval dient wederpartij de goederen, ongeopend en ongebruikt, ten spoedigste en voor eigen rekening aan Wild Vleesch retour te zenden. Wild Vleesch zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde, teruggeven. 

 

8. Aansprakelijkheid 

Wild Vleesch is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die wederpartij en/of derden aan wie wederpartij de goederen ter beschikking stelt lijd(t)(en), tenzij er aan de zijde van Wild Vleesch sprake is van opzet of grove schuld. 

 

9. Partiële nietigheid, afstand 

Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door Wild Vleesch, brengt dit niet mee dat Wild Vleesch afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen. 

 

10. Persoonsgegevens, Bescherming 

10.1. De door de afnemer bij opgave van een bestelling ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer. 

10.2. De aan Wild Vleesch verstrekte gegevens, zullen niet aan derden verhuurd, verkocht of ter beschikking worden gesteld. 

 

11. Intellectueel eigendom 

11.1. Het intellectuele eigendomsrecht van de website van Wild Vleesch, berust bij Wild Vleesch. Overnemen of verwerken hiervan zonder schriftelijke toestemming vooraf is niet toegestaan. 

 

12. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht 

12.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Wild Vleesch en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

12.2 Slechts de arrondissementsrechtbank te Rotterdam is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Wild Vleesch voor het leveren van goederen en diensten aan haar klanten.

Onderstaande voorwaarden stellen dat je akkoord gaat met de bestelling, onder de algemene voorwaarden van Wild Vleesch. Je bent bekend met de gegeven informatie die Wild Vleesch je heeft verstrekt en gaat ermee akkoord dat je kennis hebt genomen van de genoemde prijzen, de leveringslocatie en de rechten en plichten die zowel jij als Wild Vleesch aangaan.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van goederen door Wild Vleesch, welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via de online webshop van Wild Vleesch, tussen Wild Vleesch en wederpartij.

1.2 Door het verstrekken van een opdracht, als ook door aanvaarding van een door Wild Vleesch gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene voorwaarden.

1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover Wild Vleesch, deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.

1.4 Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring.

1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen wederpartij en Wild Vleesch, met betrekking tot roerende goederen, waarbij de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf2. Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen door of namens Wild Vleesch, op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.

2.2 Wild Vleesch is bevoegd elk aanbod na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen. Wild Vleesch heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.

2.3 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Wild Vleesch, komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.

2.4 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door Wild Vleesch te zijn aanvaard indien en zodra Wild Vleesch dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.5 Aanbiedingen en/of offertes van Wild Vleesch gelden niet voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.

2.6 Wederpartij heeft een aanbod van Wild Vleesch aanvaard, indien hij op de website van Wild Vleesch zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst.

2.7 Na een door wederpartij gedane bestelling zendt Wild Vleesch een orderbevestiging, voorzien van een factuur.3. Prijs

Wild Vleesch hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bezorgkosten.4. Betaling

4.1 De betalingsconditie van de bestelde goederen is tegen contant bij levering op een afhaalpunt van Wild Vleesch en bij levering op marktdagen op vooruitbetaling, uitsluitend door storting of overmaking op een op de factuur vermelde rekening.

4.2 Onverminderd overigens aan Wild Vleesch toekomende rechten, is wederpartij, in geval de wederpartij het verschuldigde bedrag niet tijdig en/of volledig betaalt, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover Wild Vleesch, van rechtswege in verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.

4.3 Wild Vleesch is gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de wederpartij. De kosten worden berekend conform de "Staffel Kantonrechters" Rapport Voorwerk II. Het minimum bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bedraagt € 37,00.5. Levering

5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Bij levering op het afleverpunt, zal de afhaaldag en tijden, op de orderbevestiging worden vermeld.

5.2 Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling te leveren, wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering op een afhaalpunt onder contante betaling.

5.4 Op wederpartij rust een afnameplicht.6. Controle en klachten

6.1 Wederpartij dient de goederen direct bij ontvangst te controleren.

6.2 Alle klachten bij levering op een afhaalpunt van Wild Vleesch dienen bij de overdracht van de bestelling worden gemeld, na aanname kunnen geen klacht(ten) meer worden ingediend.
Klachten kunnen schriftelijk per e-mail, (brieven@wildvleesch.nl) worden ingediend.

6.3 Goederen, waaromtrent wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig en ongebruikt, onvermengd en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste verzoek van Wild Vleesch voor nader onderzoek door Wild Vleesch of een door haar aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld door verzending van de goederen aan Wild Vleesch, op kosten van de wederpartij.7. Bedenktijd & ontbinding

In geval van consumentenkoop heeft wederpartij gedurende zeven dagen na de ontvangst van het goed het recht de koop van houdbare producten te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. In dat geval dient wederpartij de goederen, ongeopend en ongebruikt, ten spoedigste en voor eigen rekening aan Wild Vleesch retour te zenden. Wild Vleesch zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde, teruggeven.8. Aansprakelijkheid

Wild Vleesch is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die wederpartij en/of derden aan wie wederpartij de goederen ter beschikking stelt lijd(t)(en), tenzij er aan de zijde van Wild Vleesch sprake is van opzet of grove schuld.9. Partiële nietigheid, afstand

Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door Wild Vleesch, brengt dit niet mee dat Wild Vleesch afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.10. Persoonsgegevens, Bescherming

10.1. De door de afnemer bij opgave van een bestelling ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

10.2. De aan Wild Vleesch verstrekte gegevens, zullen niet aan derden verhuurd, verkocht of ter beschikking worden gesteld.11. Intellectueel eigendom

11.1. Het intellectuele eigendomsrecht van de website van Wild Vleesch, berust bij Wild Vleesch. Overnemen of verwerken hiervan zonder schriftelijke toestemming vooraf is niet toegestaan.12. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht

12.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Wild Vleesch en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Slechts de arrondissementsrechtbank te Rotterdam is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Wild Vleesch voor het leveren van goederen en diensten aan haar klanten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Contact:

Wil je iets weten?

Bel dan naar 06-21716370!

Of stuur even een mailtje!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle producten in mijn assortiment?

Schrijf je dan hier daar voor in.

© 2015 - 2024 Wild Vleesch | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel